Skip navigation

FHV Castricum

Beschermingsbewind, Inkomensbeheer en Financiële coaching
 

Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.

Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Vanaf 18 jaar is iemand handelingsbekwaam en kan zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd) rechtshandelingen verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.

Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde manier zélf zijn financiële zaken te regelen kan de Kantonrechter een bewind over zijn goederen uitspreken. Dit betekent dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren.

Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven van cliënten, zodat zij zich kunnen concentreren op andere gebieden in hun bestaan. Beschermingsbewind is een puur financiële maatregel.

Gedurende het beschermingsbewind

Indien de kantonrechter het verzoek tot onderbewindstelling heeft toegewezen, wordt er door FHV Castricum gestart met het maken van een financieel overzicht. FHV Castricum informeert de instanties en bedrijven waar cliënt een financiële relatie mee heeft. Er wordt uitgelegd dat het vermogen van cliënt onder bewind is gesteld. FHV Castricum opent twee rekeningen bij de bank. De beheerrekening dient voor het ontvangen van het inkomen en voor het betalen van alle vaste lasten. De leefgeldrekening is een rekening met een pinpas bestemd voor cliënt. Iedere week of maand wordt er door FHV Castricum een bedrag op deze rekening gestort waarvan de cliënt boodschappen kan doen. Het ‘ leefgeldbedrag’ hangt af van de hoogte van de inkomsten, uitgaven en gezinssituatie van de cliënt en wordt in overleg bepaald. Elke maand ontvangt de cliënt een overzicht van beiden rekeningen, zodat cliënt een overzicht van alle betalingen heeft. Tevens is FHV Castricum verplicht periodiek verantwoording af te leggen aan het Kantongerecht.

FHV Castricum hecht veel waarde aan persoonlijk contact en overleg met haar cliënten. In de opstartfase van het beschermingsbewind zal FHV Castricum haar cliënt meerdere malen bezoeken. Indien het traject is opgestart zal de frequentie van het aantal huisbezoeken meestal afnemen naar zo’n 4 keer per jaar. De begroting wordt elk jaar persoonlijk besproken met cliënt.

Werkzaamheden

Tot de werkzaamheden van FHV Castricum bij onderbewindstelling behoren:

 • het aanvragen van het bewind
 • inkomensreparatie
 • het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • declaratie ziektekosten
 • regelen Toeslagen Belastingdienst
 • aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
 • het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
 • het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter

Niet tot de normale werkzaamheden van FHV Castricum bij onderbewindstelling behoren:

 • problematische schuldsanering
 • belastingaangifte box 2 en 3
 • bewind bij ondernemersactiviteiten
 • ingewikkelde nalatenschappen
 • ontruiming van de woning
 • frequent naar zitting Kantonrechter
 • meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV
 • het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • verkoop onroerend goed

Beëindiging

Onderbewindstelling eindigt:

 • Als de cliënt om wie het gaat zelf of met behulp van andere, zijn belangen kan behartigen
 • Als de periode die de rechtbank voor onderbewindstelling heeft uitgesproken voorbij is
 • Bij het aanstellen van een andere bewindvoerder
 • Bij overlijden
 • De rechtbank moet de maatregel wel eerst opheffen.

  Bij beëindiging van de bewindvoering moet FHV Castricum veelal een aantal extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van een eindrekening en verantwoording en eventueel het inschakelen van een notaris. De te verrichten extra werkzaamheden worden bij de cliënt in rekening gebracht. Onder het kopje ‘kosten bij een onderbewindstelling’ kunt u zien wat de kosten zijn voor het beëindigen van de overeenkomst of het stoppen van de bewindvoering bij FHV Castricum.

  De kosten bij een onderbewindstelling

  Kosten van bewindvoering

  Bij een onderbewindstelling worden de tarieven gehanteerd die vastgesteld zijn in de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK). De landelijke tarieven van het LOK zijn gebaseerd op 15 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht boven dit aantal uren dan zal FHV Castricum vooraf aan de Kantonrechter toestemming vragen om extra uren in rekening te mogen brengen. Het kan dan gaan om activiteiten zoals deze staan in de lijst van niet tot de normale werkzaamheden behorende activiteiten.

  FHV Castricum voldoet aan de door de rechtbank vastgestelde eisen voor professionele bewindvoerders en voert de bijbehorende tarieven. Neem voor actuele tarieven contact met ons op.

  Bij een inkomen op bijstandsniveau is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van beschermingsbewind. FHV Castricum verzorgt deze aanvraag.

  Wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op beschermingsbewind: Wetboek