Skip navigation

FHV Castricum

Beschermingsbewind, Inkomensbeheer en Financiële coaching
 

Inkomensbeheer

Aanmelding

Met het aanmeldingsformulier verzoekt u FHV Castricum uw inkomen in beheer te nemen. Wij bieden verschillende vormen van inkomensbeheer aan. Voor alle vormen is een aanmeldingsformulier noodzakelijk. Inkomensbeheer geschiedt op contractbasis.

Kennismaking

Voor een goed inkomensbeheer is de samenwerking tussen u en FHV Castricum van groot belang. Om uw inkomsten zo goed mogelijk te kunnen beheren moet FHV Castricum over voldoende informatie beschikken. Aan de hand van het kennismakingsgesprek en uw financiële situatie wordt in onderling overleg besproken welke vorm van inkomensbeheer het beste bij uw situatie past.

Wij maken graag vrijblijvend een afspraak met u. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend, kosteloos en vindt bij u thuis plaats.

Indien u met FHV Castricum van start wilt gaan, zult u van ons alle benodigde papieren krijgen die nodig zijn voor het inkomensbeheer. Aan de hand van de gemaakte afspraken stelt FHV Castricum een contract op. Deze zal op de intake worden besproken en getekend.

Intake

Tijdens de intake wordt er nader kennis gemaakt met FHV Castricum. Het is immers de bedoeling dat er een vertrouwelijke relatie wordt opgebouwd, waardoor FHV Castricum voor en namens u kan handelen op het financiële vlak. Tijdens de intake worden de gemaakte afspraken (contract) met u nagelopen en de huidige stand van zaken rondom de financiën en administratie overgedragen. De intake vindt bij u thuis plaats.

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Vormen van inkomensbeheer

Vaste lasten beheer
Bij deze vorm worden de primaire vaste lasten betaald via de beheerrekening. Het restant van het inkomen wordt overgemaakt naar uw privérekening. Er wordt niet gereserveerd voor jaarafrekeningen of onvoorziene uitgaven.

Inkomensbeheer basis
Naast de betaling van de vaste lasten worden er drie reserveringen gedaan voor bv. de jaarafrekeningen van energie en water en voor een post onvoorzien. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar uw privérekening.

Inkomensbeheer uitgebreid
De uitgebreide vorm is bedoeld voor verregaande hulp  bij het regelen van het inkomen. Taken die worden verricht zijn onder andere;  samenstelling van het vermogen,  inkomsten, uitgaven, schulden, vorderingen, beschrijvingen van de boedel, inkomensreparatie, contacten met instanties en alle werkzaamheden die verband houden met het inkomen, zoals het aanvragen van een uitkering, een tegemoetkoming of toeslag , het reserveren van gelden en het regelen van bankzaken.

Naast deze drie vaste vormen is meerwerk, na bespreking en verslaglegging uiteraard mogelijk.

Gedurende het inkomensbeheer

Na de intake meldt FHV Castricum dat er een overeenkomst is afgesloten aan de instanties waar u bekend bent of waar u in de toekomst mee te maken krijgt. Instanties weten daardoor dat FHV Castricum uw financiële en administratieve belangen behartigt.

Er wordt er een budgetplan opgesteld, zodat u overzicht krijgt in het inkomsten- en uitgavenpatroon. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel geld er nog te besteden is.  FHV Castricum opent voor u een beheerrekening. Op deze rekening worden de inkomsten ontvangen en uitgaven vanuit ons systeem betaalbaar gesteld. Het leefgeld wordt op een aparte rekening of privérekening  gestort. U heeft zelf de beschikking over deze rekening, in tegenstelling tot de rekening waarop inkomsten worden ontvangen en uitgaven worden gedaan. De rekening waarop het leefgeld wordt gestort kan en mag niet ‘rood’ staan. Maandelijks ontvangt u een rekeningafschrift waarop de inkomsten en uitgaven te lezen zijn. Indien het budget dit toelaat zal FHV Castricum maandelijks reserveren voor lasten die u per kwartaal of éénmaal  per jaar moet betalen.

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomsten of uitgaven, bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging, direct aan ons doorgeeft, zodat wij dat dan tijdig kunnen aanpassen. Verder dienen alle rekeningen en of eindafrekeningen, waarvan wij niet op de hoogte zijn, op tijd aan ons doorgegeven te worden. Wat wij niet weten, kunnen wij ook niet betalen. 

Werkzaamheden

Tot de  werkzaamheden van FHV Castricum bij inkomstenbeheer behoren:

 • inkomensreparatie
 • het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • declaratie ziektekosten
 • regelen Toeslagen Belastingdienst
 • aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
 • het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)

De werkzaamheden zullen per vorm van inkomensbeheer verschillen. De exacte werkzaamheden worden in het contract vastgelegd.

Bij inkomensbeheer zijn de werkzaamheden die niet vallen binnen de reguliere werkzaamheden zoals:

 • Het inleveren van werkbriefjes
 •  Het regelen van alimentatie
 • Het voeren van procedures. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van alimentatie of bij echtscheidingen waarbij niet duidelijk is wie voor welke kosten verantwoordelijk is
 • Het doen van belastingaangifte in box 2 of 3
 • Beheren van PGB gelden
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Meegaan naar instanties en instellingen, zoals het UWV, de tandarts, het ziekenhuis, etc.
 • problematische schuldsanering
 • ontruiming van de woning
 • frequent naar zitting Kantonrechter
 • meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV
 • het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • verkoop onroerend goed

Beëindiging

Inkomensbeheer eindigt:

 • Als de persoon om wie het gaat zelf of met behulp van andere, zijn belangen kan behartigen
 • Als de periode die is overeengekomen voorbij is
 • Bij overlijden


LET OP:  Het contract dat is afgesloten dient altijd schriftelijk te worden opgezegd.

Kosten

Voor kosten van inkomensbeheer kunt u contact met ons opnemen.