Privacyverklaring

Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging (MEI 2020)

In dit document staat omschreven hoe FHV Castricum B.V. per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

FHV Castricum B.V. is door de kantonrechter benoemd tot uw bewindvoerder, mentor of curator. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:

  • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
  • Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
  • Gegevens over uw gezinssituatie
  • Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
  • Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat FHV Castricum B.V. zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:

  • Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid
  • Informatie over uw geloofsovertuiging
  • Andere bijzondere gegevens die voor FHV Castricum B.V. van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen

Het komt voor dat FHV Castricum B.V. uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan FHV Castricum B.V. wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen of te wissen.

FHV Castricum B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van FHV Castricum B.V. is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit FHV Castricum B.V. worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via Onview zijn extra beveiligd.

Vragen?

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Mevrouw L. van der Voort, info@fhvcastricum.nl of per post via Postbus 375,  1900 AJ CASTRICUM.

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via info@fhvcastricum.nl of per post via Postbus 375, 1900 AJ CASTRICUM. FHV Castricum B.V. zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

Wijzigen privacyverklaring

FHV Castricum B.V. kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop uw persoonlijke en financiële gegevens beschermd worden.

FHV Castricum B.V., Postbus 375, 1900 AJ CASTRICUM
0251- 29 20 45- info@fhvcastricum.nl- www.fhvcastricum.nl
KvK 72326484

Bent u overtuigd?

Vraag vrijblijvend een gesprek aan